Mobirise

નોટીસ બોર્ડ

૧. તા:૧૫-૦૧-૨૦૧૭ થી ૨૨-૦૧-૨૦૧૭ સુધીમાં પરીક્ષા ફી ભરી જવાની રહેશે.
૨. તા:૨૩-૦૧-૨૦૧૬ થી ૨૮-૦૧-૨૦૧૬ સુધીમાં લેઇટ ફી સાથે પરીક્ષા ફોર્મ ભરી શકાશે.
૩.તા:૨૮-૦૧-૨૦૧૬ ના રોજ એન.એન.એસ. યુનિટ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પ નું આયોજન કરેલ છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ હાજર રહેવું.